Mineral. Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

Tillväxt kräver mer än goda geologiska förutsättningar

Aktuellt Idag råder stor efterfrågan på metaller och mineraler. Metaller är genuina kretslopps­material och används i hela samhället. Även mineralmarknaden växer kraftigt. Sverige ligger i framkant när det kommer till att geologiskt kunna möta efterfrågan på metaller och mineraler och tillsammans med sitt goda investeringsklimat finns utomordentliga förutsättningar att bli en global, framgångsrik gruvnation. Men för att kunna möta den volym som efterfrågas krävs en effektiv industri med förutsättningar för en expansiv tillväxt.

Johan Umenius

Johan Umenius

Sveriges tre starka gruvregioner, norra Norrland, Bergslagen och Gotland, spelar en betydande roll för EU:s råvaruförsörjning och Sverige är en viktig producent av i synnerhet av järn, koppar, bly, silver och zink.

Den stora tillgången på järnmalm, höga tekniknivån, väl utbyggda infrastrukturen och de professionellt verksamma individerna, gör Sverige till en konkurrenskraftig gruvnation.

Det svenska investerings­klimatet med politisk stabilitet, ett väl fungerande skattesystem och etablerade juridiska processer, är ytterligare faktorer som bidrar till en positiv svensk gruvnäring. Men för att gruvbranschen ska kunna bli en framtidsbransch krävs mer.

För att Sverige ska kunna behålla sin position som en av Europas viktigaste gruvnationer, krävs en fortsatt god tillgång på arbetskraft, en god infrastruktur för hantering av gods, väl fungerande tillståndshantering och en konkurrenskraftig energiförsörjning.

Ur Swemins Tillväxtvision

Viktiga fokusområden för Sverige

För att Sverige ska kunna behålla sin position som en av Europas viktigaste gruvnationer, krävs en fortsatt god tillgång på arbetskraft, en god infrastruktur för hantering av gods, väl fungerande tillståndshantering och en konkurrenskraftig energiförsörjning. För en ökad tillväxt måste kapaciteten såväl som effektiviteten inom dessa områden förbättras avsevärt.

I Svemins Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen menar man att för att kunna tillgodose arbetskraftsbehovet måste framförallt befolkningen i Kiruna, Pajala och Gällivare – orter som ligger nära befintliga gruvor och nya projekt, öka kraftigt. Befolkningstillväxttakten motsvarar idag -1,1 procent per år, medan det framtida behovet identifieras till +3,5 procent. Särskilt utmanande ses rekryteringen av ingenjörer och andra högutbildade till gruvindustrin.

Vad gäller infrastrukturen så står gruvnäringen idag för en stor del av Sveriges godstransporter. Infrastrukturutmaningarna som identifieras i Tillväxtvisionen skiljer sig beroende på region. Men i norra Norrland – där gruvexpansionen också väntas vara störst sett till produktionsvolym, täcker dagens järnvägssträckor med planerad kapacitetsökning endast en tredjedel av det framtida transportbehovet. I de fall där järnväg inte är tillgänglig sker gods­transport med hjälp av lastbil på allmän väg, vilket är ett avsevärt sämre alternativ ur miljö-, säkerhets- och kostnadsperspektiv.

Beträffande tillståndshanteringen så är variationen i handläggningstid stor och förutsägbarheten låg, vilket får indirekta konsekvenser för investeringsklimatet. Samarbetet i handläggningsprocessen mellan gruvbolag, administrativa enheter, mark- och sakägare och domstol bör också förbättras för att processen ska kunna bli mer effektiv, utan att äventyra rättsäkerheten.

Gruvindustrin är en energiintensiv industri. Energi står för cirka 10-20 procent av bolagens kostnader och med de senaste decenniernas energipriser – som stigit snabb­are i Sverige än i konkurrerande gruvländer, samt osäkerheten kring framtida energikällor, väntas kostnaderna öka ytterligare. Tillgång till inhemska, konkurrenskraftiga energikällor identifieras därmed som viktig faktor för att möjliggöra de goda mineraltillgångar som Sverige har.

Gemensamma nämnare för framgång

Andra länder har visat att gruvbranschen kan växa snabbt. Genom att titta på deras utmaningar och lära sig av deras arbete, samt identifiera vad som gör dem mer framgångsrika än andra regioner, kan svensk gruvnäring öka sin globala andel på marknaden.

Alla de framgångsrika gruvregionerna har av naturliga skäl olika utgångspunkter och förutsättningar men gemensamt för samtliga är att de med ett långsiktigt förändringsfokus bedriver ett arbete baserat på innovativt tänkande och ett starkt samarbete mellan berörda beslutsfattare.

Australien är ett exempel på en framgångsrik region som aktivt satsat på gruvnäringen. Med ett fokuserat arbete har de uppnått en fem gånger högre produktionstakt procentuellt sett än den svenska gruvnäringen och lyckats vända en negativ trend; antalet sysselsatta har ökat med 200 procent sedan år 2003.

Sverige har inte tagit tillvara på den kraftiga ökningen i efterfrågan på metaller. Men med våra specifika förutsättningar och begränsningar kan vi parallellt med en kunskap om hur andra nationer skapat framgång inom gruvnäringen, möta våra utmaningar och skräddarsy lösningar för gruvbranschen i samarbete med nationella och regionala myndigheter, berörda kommuner och närliggande branscher. Därmed skulle vi kunna lyckas skapa den tillväxt som marknadsefterfrågan möjliggjort.

Källor: Svemin.se – Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen, Miljonytta.se – Gruvindustrin – en tillväxtmotor för Sverige