Water

Foto Think stock (Featured image)

Vattnet blir rent med hjälp av bakterier

Miljö & hållbarhet Både när gruvan är i full drift och när den är tömd eller stängd, råvarorna uppe, levererade och klara, finns det föroreningar som måste tas om hand. Resterna om man så vill, sprids långt och länge med vind och vatten.

Johan Umenius

Johan Umenius

– ”Allt är inte guld som glimmar”, det kan man se på de högar som läggs utanför gruvorna, säger Magnus Nilsson, Key Account Manager Mining and Minerals på Veolia VA-Ingenjörerna – det företag som erbjuder lösningar för rening av vatten som lämnar gruvorna.

Reningsverk av olika storlek och komposition som projekteras både för och efter stora gruvprojekt dras igång för vår miljös skull.

Magnus Nilsson
Magnus Nilsson

– Oftast är det ju så att man måste spränga för att få loss mineraler inne i berget och sprängmedlen har kväve som en stor beståndsdel. När detta kväve kommer i vattnet och kommer ut i sjöar och älvar kan detta vara skadligt för fiskar och växtlighet.

Gruvor är avfallsintensiva och mängden gruvavfall som produceras i Sverige årligen är mycket större än alla andra avfallstyper sammanlagt. Enligt Naturvårdsverket producerades det totalt 117,6 miljoner ton avfall år 2010. Av dessa klassades 115,1 miljoner ton som icke-farligt avfall och den största delen av den avfallsströmmen utgjordes av 89 miljoner ton gruvavfall. När gruvavfall med innehåll av järnsulfider får ligga oskyddat och påverkas av väder och vind så kommer det att vittra genom en oxidationsprocess. Vittringen leder till att ett surt och ofta metallrikt lakvatten, så kallat Acid Mine Drainage (AMD), frigörs till den omgivande miljön. Allt enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning.

 

Egentligen är det väldigt lite föroreningar per liter vatten det handlar om.

 

Redan vid prospektering och anläggning av nya gruvfyndigheter åläggs gruvbolagen att såväl förebygga som lösa nuvarande och framtida utsläpp.

 

Är det här Veolia kommer in i bilden?

– Ja, vi har de reningsprocesser som krävs för att rena vattnet som lämnar gruvan. Miljödomstolen sätter gränserna och det efter EU-direktiv. Egentligen är det väldigt lite föroreningar per liter vatten det handlar om och att rena från en låg nivå till en ännu lägre är svårt.

 

Vilka metoder använder ni vid era reningsverk?

– Vi använder bland annat en teknik som tar hjälp av bakterier för att reducera innehållet av kväve i vattnet, förklarar Magnus Nilsson.

Smart fakta

När det gäller det sura och metallrika lakvattnet från AMD krävs det andra reningstekniker än biologiska, vanligtvis väljer man istället en fysisk-kemisk reningsteknik.

På Veolia använder man bland annat metoden MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Små biofilmbärare av polyethylenplast vars bärarmaterial fungerar som bäddar för bakterier. Vanligtvis placerade i stora bassänger vars kvävereningsanläggningar har så högt resultat som reducering av kvävet i gruvvattnet till 95 procent. Så rent som det kan bli.