Foto

Våren 2018 tas första spadtaget till den efterlängtade Norrbotniabanan

Logistik Våren 2018 tas första spadtaget till Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, en kustnära och mycket efterlängtad ny järnvägssträckning som bidrar till att utöka kapaciteten för skogsindustrin och gruvbolagens godstransporter och även knyter samman Norrbotten och Västerbotten till en samlad region.

Johan Umenius

Johan Umenius

Norrbotniabanan är ett viktigt infrastrukturprojekt som innebär stora strukturella förändringar då det påverkar stora delar av det svenska näringslivet och ökar rörligheten på Norrbottens och Västerbottens arbetsmarknad.

Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Norrbotniabanan möjliggör en avsevärd utökning av godstransportkapaciteten, vilket gynnar såväl övriga Sverige som resten av EU, som är beroende av råvarorna från de två nordligaste länens gruvor och skogar. 90 procent av den järnmalm som används inom EU kommer från Norrbotten. Tillgången till en stabil järnvägsinfrastruktur med hög kapacitet är därför i mångt och mycket avgörande för gruvindustrins fortsatta exportframgångar.

– Norra Sveriges tunga industrier står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken räknar vi dessutom med att Norrbotniabanan halverar restiden mellan kuststäderna, vilket förstorar arbetsmarknadsregionen Norrbotten, säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor. Infrastrukturminister Anna Johanssons ambition är att inkludera Norrbotniabanan i den nationella transportplanen och möjliggöra byggstart våren 2018. Norrbotniabanans projektorganisation har därför ansökt om EU-medel för järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå samt bygghandlingar för sträckans första tio kilometrar.