Kiruna. Foto Shutterstock.

Foto Shutterstock

En gruvnäring i världsklass

Ledaren Hur Sverige har blivit en av världens modernaste gruvnationer är ingen framgångssaga. Tvärtom. Det är en berättelse om motgång. Tusen år av utmaningar under och ovan jord har gjort oss till dem vi är idag – en gruvnäring i världsklass.

Johan Umenius

Johan Umenius

Per Ahl, vd SveMin
Per Ahl, vd SveMin

Allt vi har omkring oss är sådant som växer eller kommer från jordskorpan. Det låter som en självklarhet, men det tål att tänka på. För kan vi inte odla fram det vi behöver måste vi med andra ord bryta det.

Vi kommer dock i närtid att se förändrade konsumtionsmönster, andra sätt att äga saker och produkter som i betydligt högre grad är designade för återanvändning och återvinning. Allt för att åstadkomma så resurssnåla och klimatsmarta lösningar som möjligt när vi rör oss mot en mer och mer cirkulär ekonomi. Den rika världen behöver driva på i de här frågorna.

Den svenska gruv- och mineralbranschen är en viktig del av den här utvecklingen och kommer även fortsättningsvis att vara forsknings- och innovationsstark för att ta fram de bästa produktionsprocesserna där ny teknik möjliggör effektivare utnyttjande av fyndigheter med allt mer miljösmarta metoder. En ökande del av metallförsörjningen kommer att komma från recirkulerat material.

Men hur vi än räknar så komme­r det att behövas primära resurser under många generationer framöver. Inte minst för att tillgodose behovet hos de miljoner människor som står i begrepp att resa sig ur fattigdom. Varför skulle inte de vilja ha tillgång till en tvättmaskin, en smartphone eller en bil? Det krävs helt enkelt att vi tillför resurser in i det cirkulära systemet.

Sverige är Europas största gruvnatio­n, med 43 procent av EU:s metallmalmsutvinning (2013). Det samlade exportvärdet är 2,2 procent av BNP. Samtidigt står landet för en stor del av världens export av maskiner och utrustningar inom branschen. Svenska Sandvik och Atlas Copco har tillsammans 60 procent av världsmarknaden på underjordsutrustning. En stor del av deras utvecklingsarbete sker här i Sverige.

För att även fortsättningsvis ligga långt framme med forskning och innovation är det viktigt för Sverige att ha en långsiktig internationell samverkan. Det är också helt avgörande för framtiden för vårt erfarna gruvkluster med prospekterare, mineralproducenter, maskintillverkare och serviceföretag. Att vara i världsklass kräver välutbildade människor men inställningen i branschen att ständigt utmana sig själv skapar också kreativa individer.

En viktig förutsättning för en hållbar gruvnäring är att lagar, regler och skatter är ändamålsenliga och att myndighetsutövning sker på ett långsiktigt och effektivt sätt. Tillståndsprocesser måste vara rättssäkra och robusta samt att beslut ska kunna tas inom en rimlig tidsrymd. Där finns förbättringspotential.

Den svenska gruv- och mineralnäringen är ansvarsfull och verksamheter ska naturligtvis även i framtiden bedrivas med respekt för den omgivning och det samhälle som den verkar i. Det speciella med näringen är att fyndigheterna ligger där de ligger, lokaliseringen av mineralen kan inte ändras, det måste vi kunna förhålla oss till. Det kräver därför särskilt socialt hänsynstagande till det lokala samhället och till miljön.

En annan konsekvens är att gruv- och mineralnäringen av det skälet ofta arbetstillfällen på landsbygd. Det är vi stolta över – att bygga Sverige.

En berättelse om tusen år av utmaningar har gjort vår gemensamma kamp för global välfärd till en framgång. Sverige har en gruvnäring i världsklass.

Per Ahl, vd SveMin